محاسبه عددی سریها

جمله عمومی سری
ak =
 

دنباله مجموع های جزئی

n
 sn  = ه  ak
k = 

   n =   n £   فاصله جملات 
 
 
 
  آخرین جمله k =