تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - قانون اساسی مشروطه
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت

اصل اول - مجلس شورای ملی بموجب فرمان معدلت بنیان مورخه چهاردهم جمادی الاخره ۱۳۲۴ موسس و مقرر است.

اصل دوم- مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.

اصل سوم- مجلس شورای ملی مرکب است از اعضایی که در طهران و ایالات