تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - ه
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت

ه

چهارشنبه 11 اسفند 1389 10:41 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: ضرب المثل ،
  • «هادی، هادی، اسم خودتو به ما نهادی.»
  • «هر آن کس که دندان دهد نان دهد» سعدی
  • «هر جا آشه، کچلک فراشه.»
  • «هر جا خرسه، جای ترسه.»
  • «هر جا سنگه به پای احمد لنگه.»
  • «هر جا که پری‌رخی‌ست دیوی با اوست.»
  • «هر جا که گندوم نده مال من دردمنده.»
  • «هر جا که نمک خوری نمکدون نشکن.»
  • «هر جا مرغ لاغره، جایش خونه ملا باقره.»
  • «هر جا هیچ جا، یک جا همه جا.»
  • «هر چه از دزد موند، رمال برد.»
  • «هر چه بخود نپسندی به دیگران نپسند.»
  • «هر چه بگندد نمکش می‌زنند// وای به وقتی که بگندد نمک»
  • «هر چه به همش بزنی گندش زیادتر می‌شه.»
  • «هر چه پول بدی آش می‌خوری.»
  • «هر چه پیش آید خوش آید.»
  • «هر چه خدا خواست همان می‌شود// هر چه دلم خواست نه آن می‌شود»
  • «هر چه خورده نریده.»
  • «هر چه دختر همسایه چل‌تر، برای ما بهتر.»
  • «هر چه در دیگ است به چمچه میاد.»
  • «هر چه دیر نپاید دلبستگی را نشاید.»
  • «هر چه رشتم پنبه شد.»
  • «هر چه سر بزرگتر، درد بزرگتر.»
  • «هر چه عوض داره گله نداره.»
  • «هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی.»
  • «هر چه که پیدا می‌کنه خرج اتینا می‌کنه.»
  • «هر چه مار از پونه بدش میاد بیشتر در لونه‌اش سبز می‌شه.»
  • «هر چه می‌گم نره، بازم می‌گه بدوش.»
  • «هر چه نصیب است نه کم می‌دهند// ور نستانی به ستم می‌دهند»
  • «هر چه هست از قامت ناساز بی‌اندام ماست// ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست» حافظ
  • «هر چی سنگه مال پای لنگه»
  • «هر چیز به دیده خوار آید عاقبت روزی به کار آید.»
  • «هر خری را به یک چوب نمی‌رونند.»
  • «هر دم از این باغ بری می رسد// تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد» نظامی
  • «هر دودی از کباب نیست.»
  • «هر رفتی، آمدی داره.»
  • «هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد.»
  • «هر سرازیری یک سر بالایی داره.»
  • «هر سرکه‌ای از آب، ترش‌تره.»
  • «هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی.»
  • «هرکس از هر جا رونده‌است با ما برادرخونده‌است.»
  • «هرکسی پنج روزه نوبت اوست» (دور مجنون گذشت و نوبت ماست…) حافظ
  • «هرکسی از ظن خود شد یار من// از درون من نجست اسرار من» مولوی
  • «هرکسی کار خودش ، بار خودش ،آتیش به انبار خودش.»
  • «هر کسی کو دور ماند از اصل خویش// بازجوید روزگار وصل خویش» مولوی
  • «هرکه با مادر خود زنا کنه با دگران چها کنه.»
  • «هرکه بامش بیش، برفش بیشتر.»
  • «هرکه به یک‌ کار، به همه‌کار؛ هرکه به همه‌کار به هیچ‌کار.»
  • «هرکه به امید همسایه نشست گرسنه می‌خوابه.»
  • «هرکه تنها قاضی رفت خوشحال برمی‌گرده.»
  • «هرکه خربزه می‌خوره پای لرزش هم می‌شینه.»
  • «هرکه خری نداره غمی نداره.»
  • «هرکه خیانت ورزد دستش در حساب بلرزد.»
  • «هرکه دست از جان بشوید هر چه در دل دارد گوید.»
  • «هرکه در این بزم مقرب‌تر است// جام بلا بیش‌ترش می‌دهند»
  • «هرکه را زر در ترازوست، زور در بازوست.»
  • «هرکه را طاووس باید جور هندوستان کشد.»
  • «هرکه را مال هست و عقلش نیست// روزی آن مال مالشی دهدش// وآنکه را عقل هست و مالش نیست// روزی آن عقل بالشی دهدش» عمادی شهریاری
  • «هرکه را میخواهی بشناسی یا باهاش معامله کن یا سفر کن.»
  • «هرکه شیرینی فروشد مشتری بر وی بجوشد.»
  • «هرکه نان از عمل خویش خورد// منت از حاتم طائی نبرد»
  • «هرکی به فکر خویشه کوسه بفکر ریشه.»
  • «هرکی خر شد، ما پالونیم.»
  • «هرکی که زن نداره، آروم تن نداره.»
  • «هر گردی گردو نیست.»
  • «هر گلی زدی سر خودت زدی.»
  • «هزار تا چاقو بسازه یکیش دسته نداره.»
  • «هزار تا دختر کورو یکروزه شوهر می‌ده.»
  • «هزار دوست کمه، یک دشمن بسیار.»
  • «هزار قورباغه جای یه ماهی رو نمی‌گیره.»
  • «هزار وعده خوبان یکی وفا نکند.»
  • «هشتش گرو نه‌است.»
  • «هلو برو تو گلو.»
  • «هم از توبره می‌خوره هم از آخور.»
  • «هم از شوربای قم افتادیم هم از حلیم کاشون.»
  • «همان آش است و همان کاسه.»
  • «همان خر است و یک کیله جو.»
  • «هم چوب را خوردیم هم پیاز را و هم پول را دادیم.»
  • «هم حلوای مرده‌هاست هم خورش زنده‌ها.»
  • «هم خدا را می‌خواهد هم خرما را.»
  • «همدون دوره، کردوش نزدیک.»
  • «همسایه نزدیک، بهتر از برادر دور.»
  • «همسایه‌ها یاری کنید تا من شوهرداری کنم.»
  • «هم فاله و هم تماشا.»
  • «همکار همکارو نمی‌تونه ببیند.»
  • «هم لحافه و هم تشک.»
  • «هم می‌ترسم هم می‌ترسونم.»
  • «همنشین به بود تا من از او بهتر شوم.»
  • «همه چیز را همگان دانند.»
  • «همه ابری هم بارون نداره.»
  • «همه خرها رو به یک چوب نمی‌رونند.»
  • «همه رو مار می‌گزه مارو خرچسونه.»
  • «همه سرو ته یه کرباسند.»
  • «همه قافله پس و پیشیم.»
  • «همه‌کاره و هیچ‌کاره.»
  • «همه ماری مهره نداره.»
  • «همه ماهی خطر داره بدنامیشو صفر داره.»
  • «هر مرغی انجیر نمی‌خوره.»
  • «همیشه آب در جوی آقا رفیع نمی‌ره یه دفه هم در جوی آقا شفیع می‌ره.»
  • «همیشه خره خرما نمی‌رینه.»
  • «همیشه روزگار به انسان رو نمیکنه.»
  • «همیشه شعبان، یک بار هم رمضان.»
  • «همیشه ما می‌دیدیم یه دفعه هم تو ببین.»
  • «همینو که زائیدی بزرگش کن.»
  • «هنوز آش خوره»
  • «هنوز باد به زخمش نخورده.»
  • «هنور دهنش بوی شیر می‌ده.»
  • «هنوز سر از تخم در نیاورده.»
  • «هنوز گرسنگی نکشیدی تاعاشقی یادت بره٫هنوز تنگت نگرفته تا دوتاش یادت بره»
  • «هنوز غوره نشده مویز شده.»
  • «هنوز دو قورت و نیمش باقی مانده.»
  • «هوو هوو را خوشگل می‌کنه جاری جاری را کدبانو.»
  • «هیچ ارزونی بی‌علت نیست.»
  • «هیچ انگوری دوبار غوره نمی‌شه.»
  • «هیچ بدهی را به هیچ بستانی کاری نیست.»
  • «هیچ بدی نرفت که خوب جاش بیاد.»
  • «هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه.»
  • «هیچ تقلبی بهتر از راستی نیست.»
  • «هیچ چراغی تا به صبح نمی‌سوزه.»
  • «هیچ‌چیز شرط هیچ‌چیز نیست.»
  • «هیچ دوئی نیست که سه نشه.»
  • «هیچ دودی بی‌آتش نیست.»
  • «هیچ عروس سیاه بختی نیست که تا چهل روز سفید بخت نباشه.»
  • «هیچکاره، رقاص پای نقاره.»
  • «هیچکاره و همه‌کاره.»
  • «هیچکس از پیش خود چیزی نشد// هیچ آهن خنجر تیزی نشد// هیچ قنادی نشد استادکار// تا که شاگرد شکرریزی نشد»
  • «هیچکس را توی گور دیگری نمی‌گذارن.»
  • «هیچکس روزی دیگری را نمی‌خوره.»
  • «هیچکس نمی‌گه ماست من ترشه.»
  • «هیچ گرونی بی‌حکمت نیست.»دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -