تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - آزمون حساب دیفرانسیل مبحث مشتق ضمنی
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت