تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - آزمون آنلاین دیفرانسیل مبحث مشتق تابع معکوس
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت