تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - آزمون آنلاین تشریحی جبر و احتمال - احتمال
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت