تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - هندسه تحلیلی و جبر خطی رشته ریاضی
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت