تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - ریاضی 1 سال اول عمومی(کلیه رشته ها)
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت