تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - مهارت های پایه ریاضی سال اول عمومی(کلیه رشته ها)
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت