تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - جزوه کار ریاضی 1 سال اول دبیرستان
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت