تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - جزوه کار ریاضی 2 سال دوم دبیرستان
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت