تبلیغات
هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند - حل تمرینات برگزیده کتاب جبرواحتمال
ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت